Anleggsbidrag

Når nye kunder skal knyttes til strømnettet, eller eksisterende kunder behøver økt nettkapasitet, blir det nødvendig med utbygging eller forsterkning av strømnettet. Kunden må i slike tilfeller dekke nettselskapets kostnader i form av et anleggsbidrag.

Fra og med 2019 er det innført et nytt regelverk, som gjelder for alle nettselskaper, som innebærer at det ikke lenger er tillatt med et bunnfradrag. Alle kundeinitierte nettutbygginger som gjennomføres fra og med 1.1.2019 må derfor finansieres gjennom anleggsbidrag.

De nye reglene medfører altså økte kostnader for den som knytter seg til nettet, men fører samtidig til at nettleien blir lavere enn den ellers ville vært. Dette kommer alle kundene til gode.

Anleggsbidraget beregnes blant annet på grunnlag av forbrukt materiell, arbeidstimer, innkjøp av eksterne tjenester og gravekostnader.

Anleggsbidraget kan bestå av to deler:

  • Kundespesifikke kostnader (stikkledninger, inntaksskap, måler etc.)
  • Andel av kostnader for felles anleggsdeler (transformator, høyspenningsledninger, fordelingsskap etc.) som fordeles på alle kunder som forventes å ha nytte av utbyggingen i løpet av en 10-årsperiode.

I tillegg kan anleggsbidraget inneholde eventuelle merkostnader ved å reinvestere i nettet før normalt reinvesteringstidspunkt.

Før nettutbygging starter, gis kunden(e) et kostnadsestimat som er basert på selvkostprinsippet. Når utbyggingen er gjennomført beregnes faktiske kostnader som underlag for fakturering. Fakturaen kan ikke overskride estimatet med mer enn maksimalt 15 %. Anleggsbidrag er uten merverdiavgift.

Selv om et anlegg blir finansiert med anleggsbidrag, vil anlegget være Orkdal Energinett sin eiendom. Orkdal Energinett har driftsansvaret for anlegget og vil bære alle fremtidige drifts-, vedlikeholds- og reinvesteringskostnader.

Det er Norges Vassdrags- og Energidirektorat (www.nve.no) som har bestemt reglene for anleggsbidrag. Her finnes detaljert regelverk som nettselskapene må forholde seg til. Eventuell uenighet knyttet til anleggsbidrag kan løses via Elklagenemda.